Strona w budowie

Firma Stabilizator Fundamenty Sp. z o.o. realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne. Swoj? dzia?alno?? koncentrujemy na posadowieniu obiektów in?ynierskich w trudnych warunkach gruntowych, wzmacnianiu gruntu, stabilizacji skarp i osuwisk, zabezpieczaniu g??bokich wykopów oraz budowie ekranów akustycznych.

Nasz? ofert? kierujemy do potencjalnych partnerów realizuj?cych inwestycje w obszarach budownictwa kubaturowego, drogowego, hydrotechnicznego i przemys?owego. Zapewniamy, ?e wykorzystuj?c zdobyte dotychczas do?wiadczenie mo?emy zagwarantowa? wysok? jako?? us?ug, profesjonalne podej?cie do zagadnie? geotechnicznych i zastosowanie w projektach nowoczesnych technik obliczeniowych.
 
Stabilizator Fundamenty Sp. z o.o., ul. Nowy ?wiat 42/44, 80-299 Gda?sk
S?d Rejonowy Gda?sk-Pó?noc VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego
KRS: 0000455835, NIP: 584-27-30-954, REGON: 221857376

e-mail: info@stabilizator.com.pl
 
OFERTOWANIE:
Wojciech Grygier
tel. +48 695 932 034
PRODUKCJA:
Piotr Mielnik
tel. +48 609 260 008
PROJEKTOWANIE:
Jakub Kowalski
tel. +48 609 360 008
Pale CFA
(Continuous Flight Auger)
Pale przemieszczeniowe SDP
(Soil Displacement Piles)
Kolumny przemieszczeniowe CMC
(Controled Modulus Column)
Kolumny DSM
(Deep Soil Mixing)
Mikropale, kotwy
oraz gwo?dzie gruntowe
Palisady oraz stalowe
?cianki szczelne
Ekrany akustyczne
na palach